Archbishop of Palestine says #FlyTheFlag

Archbishop of Palestine says #FlyTheFlag